Post of the day

Vai trò của hệ thống Andon trong sản xuất

Hệ thống Andon (Andon system) là một hệ thống cảnh báo sản xuất Hệ thống Andon là một công cụ phát hiện các bất thường trong quá trình sản xuất, sau đó thông báo ngay lập tức bằng âm thanh, hình ảnh tới nhóm người đang phụ trách khu vực có sự bất thường. Hệ thống…